'

 

 

 

 


คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.) นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

2.) นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง

3.) ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

4.) มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพและนักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

   ปัจจุบันคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอน
      (1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
      (2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปีการจัดการธุรกิจนำเที่ยว/การออกตั๋วโดยสาร
การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
งานมัคคุเทศก์
การบริการอาหาร และเครื่องดืม
ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ
ความรู้ด้านการโรงแรม
ความรู้ศัพท์ทางด้านการท่องเที่ยว
ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
ธุรกิจการบิน
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี
การฝึกปฎิบิติทาง e-business
 
อาจารย์ผุสดี    พุทธพงค์ทิพากร (อ.ฟ้า)
  หัวหน้าคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   
อาจารย์ชโลทร   แจงบำรุง (อ.แด้)
  อาจารย์คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ณัทปา    สมโสม (อ.เมย์)
  อาจารย์คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

มัคคุเทศก์ งานโรงแรมและรีสอร์ท งานธุรกิจการบิน   งานธุรกิจการท่องเที่ยว   นักประชาสัมพันธ์ งานด้านการขนส่ง

โทร.       : 02 - 517 - 3999 ต่อ 701
แฟ็กซ์     : 02 - 517 - 6737
Facebook : @TSNTHAITECH
E-Mail    : TSN@THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 7 ห้อง 701
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN