'

 

 

 

 


   คณะวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce) การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการ (Service Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing ) เพื่อสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพ เน้นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด  
กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการตลาด ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

   ปัจจุบันคณะวิชาการตลาด จัดการเรียนการสอน
      (1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
          - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เรียนทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี
      (2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เรียนทวิภาคี หลักสูตร 2 ปีศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีหลักการตลาด หลักการขาย การเขียนแผนธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ศึกษาช่องทางการจำหน่ายสินค้า กระจายสินค้า นโยบายตั้งราคาสินค้า
ศึกษากลยุทธ์ การวางแผน การวิเคราะห์ การวิจัย ด้านการตลาด
ศึกษาการตลาดดิจิทัลและการสื่อสารทางการตลาด
ความรู้ศัพท์ทางด้านการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
จรรยาบรรณในวิชาชีพของการเป็นนักการตลาดที่ดี
การฝึกปฎิบิติทาง e-business / การจัดทำธุรกิจขนาดย่อม
 
อาจารย์ขวัญรพี    ศรีใส (อ.ก้อย)
  หัวหน้าคณะวิชาการตลาด
   
อาจารย์ขนิษฐา   อุทุมภา (อ.ทราย)
  อาจารย์คณะวิชาการตลาด
อาจารย์กานต์สินี    นฤมิตรมโนราห์ (อ.เพลง)
  อาจารย์คณะวิชาการตลาด
 
   
อาจารย์สุนทร    รื่นเลี้ยง (อ.ดำ)
  อาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน
อาจารย์วาสนา   สังขมณี (อ.ไก่)
  อาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน
อาจารย์สนั่น   แป้นสุวรรณ (อ.สนั่น)
  อาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน
นักการตลาด นักการขาย นักโฆษณา   ครู/อาจารย์   นักประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

โทร.       : 02 - 517 - 3999 ต่อ 601
แฟ็กซ์     : 02 - 517 - 6737
Facebook : @TSNTHAITECH
E-Mail    : TSN@THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 601
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN