'

 

 

 

 


  คณะวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”  เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

  

 นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไดุ้

   ปัจจุบันคณะวิชาการบัญชี จัดการเรียนการสอน
     (1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
     (2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปีการทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
การบัญชีเพื่องานบริหารธุรกิจ
การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การวางผังบัญชี การลงรายการบัญชี
ความรู้ศัพท์ทางด้านบัญชี
ระบบสารสนเทศทางบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ
การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของการเป็นนักบัญชีที่ดี
การฝึกปฎิบิติทาง e-business
 

อาจารย์นิรัชดา    พรหมวงศ์ (อ.กวาง)
  หัวหน้าคณะวิชาการบัญชี
   
อาจารย์ธิติพร   เผือกฉุย (อ.แอน)
  อาจารย์คณะวิชาการบัญชี
อาจารย์นรีรัตน์    ไชโย (อ.แพร)
  อาจารย์คณะวิชาการบัญชี

อาจารย์ปุณยนุช    รักธรรม (อ.อร)
  อาจารย์คณะวิชาการบัญชี
 
     
นักบัญชี/การเงิน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร   ครู/อาจารย์   นักวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

โทร.       : 02 - 517 - 3999 ต่อ 801
แฟ็กซ์     : 02 - 517 - 6737
Facebook : @TSNTHAITECH
E-Mail    : TSN@THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 8 ห้อง 801
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN